Eksootikareisid

Eksootikareiside reisitingimused
 
1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1 Germalo Reisid juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2 Germalo Reisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.3 Germalo Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure'i tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.
1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud.
 
2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (teinud broneeringu).
2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 5 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele alljärgnevalt (kui ei ole märgitud teisiti tellimusel):
* kuni 650€ maksva reisipaketi puhul 100€
* 650€-1300€ maksva reisipaketi puhul 300€
* 1300€-2500€ maksva reisipaketi puhul 400€
* 2500€-3500 maksva reisipaketi puhul 500€
* alates 3500€ maksva reisipaketi puhul 800€
2.3 Reisi ülejäänud maksumus (sh. lisateenused) tuleb tasuda hiljemalt 60 päeva enne reisi algust.
2.4 Maksetähtajad kehtivad juhul kui tellimuses ei ole märgitud teisi maksekuupäevi. Juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 60 päeva, eripakkumiste, ainult lennupiletite jms. puhul kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.
2.5 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest reisijaid koheselt teavitama. Sellisel juhul tagastatakse kliendi poolt tasutud summa täies ulatuses.
2.6 Bussireiside puhul määratakse istekohad bussis vastavalt broneerimise järjekorrale.
 
3. Annulleerimistingimused:
Annulleerides reisi:
3.1 rohkem kui 101 päeva enne reisi algust on trahv 75% ettemaksust juhul kui ettemaks on reisija kohta 300€ või suurem;
3.2 rohkem kui 101 päeva enne reisi algust on trahv 75% ettemaksust juhul kui ettemaks on reisija kohta 200€ või väiksem;
3.3 100-60 päeva enne reisi algust, ei tagastata ettemaksu;
3.4 59-45 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitama 50% reisi maksumusest;
3.5 44-30 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitama 75% reisi maksumusest;
3.6 vähem kui 29 päeva enne reisi algust Germalo Reisid raha ei tagasta.
3.7 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.
3.8 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna tal puuduvad vajalikud dokumendid, siis reisi maksumust ei tagastata.
 
EBAMEELDIVUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAME VORMISTADA REISITÕRKEKINDLUSTUSE!
Annulleerides mõjuval põhjusel (haigestumine, õnnetusjuhtum vms) ning reisitõrkekindlustust omades tagastab kindlustusfirma reisijale Germalo Reiside hüvitise.
Palume kõigil, kes tellivad reisikindlustuse, tutvuda Salva reisikindlustuse üldtingimustega.
Tervise – ja reisitõrkekindlustuse tellimisel Germalo Reiside kaudu, toimub maksmine kindlustuse eest koos ettemaksuga. Hilisemal kindlustuse tellimisel tasutakse see 2. päeva jooksul.

4. Reisija kohustused ja vastutused
4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid, reisi edukat läbivimist ega kahjustada  reisikorraldaja mainet. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.
4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.
4.5 Sihtkohariigil on õigus muuta sisenemise (k.a vaktsineerimise) nõudeid ette teatamata. Erinevate riiklike regulatsioonide, muudatuste ja otsuste ega ka muudetud COVID-19 nõuetest tingitud reisija lisakulutuste eest reisikorraldaja ei vastuta.
Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu üles ütlemiseks ja reisitasu tagasi saamiseks, hinna alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.
 
5. Hinnad ja hinnamuutused
5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
5.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hotellitoad tuleb vabastada kell 10:00.
5.3 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
5.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;
5.3.2 transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
5.3.3 valuutakursside muutumine.
Reisitasu suurendamisel võetakse aluseks pakettreisilepingu järgne reisiteenuse maksumus, millele liidetakse kulude suurenemise summa, mida pole eelnevalt pakettreisi tasusse arvestatud.

6. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
6.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.
6.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
6.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi.
 
7. Puuduste kõrvaldamine
7.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.
7.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
7.3 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.
 
8. Kahjude korvamine
8.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.
8.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
8.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
8.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
8.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
8.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.
 
9. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
9.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.