Kultuuri-ja puhkusereisid

Kultuuri-ja puhkusereiside reisitingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1 Germalo Reisid juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2 Germalo Reisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.3 Germalo Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.
Vältimatud ja erakorralised asjaolud on sätestatud võlaõigusseaduse § 874 lg-s 8: ‘’Vältimatud ja erakorralised asjaolud käesoleva peatüki tähenduses on asjaolud, mis ei ole sellele viitava poole kontrolli all ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida isegi kõigi mõistlike meetmete võtmise korral. Eelmises lauses sätestatule ei kohaldata võlaõigusseaduse § 103 lõiget 2.’’. Nimetatud säte välistab mõiste ’’vääramatu jõud (force majeure)’’ kohaldamise pakettreisilepingust tulenevatele suhetele ning rakendab mõiste ’’vältimatud ja erakorralised asjaolud’’ kohaldumise.
Germalo Reisid tagastab raha saamata jäänud teenuste eest.

1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud. Võlaõigusseadus § 8781 sätestab abi andmise kohustuse: ‘’Reisikorraldaja annab raskustesse sattunud reisijale viivitamata asjakohast abi, eelkõige annab asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta ning aitab reisijat sidepidamisel ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel. Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda reisijalt tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui raskuse on põhjustanud reisija tahtlikult või hooletuse tõttu.’’.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (teinud broneeringu).
2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 5 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele alljärgnevalt (kui ei ole märgitud teisiti tellimusel):
* kuni 300€ maksva reisipaketi puhul 50% reisi maksumusest
* 300-650€ maksva reisipaketi puhul 100€
* 650€-1300€ maksva reisipaketi puhul 200€
* 1300€-2500€ maksva reisipaketi puhul 300€
* üle 2500€ maksva reisipaketi puhul 400€
2.3 Reisi ülejäänud maksumus (sh lisateenused) tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi algust.
(välja arvatud eksootikarreisidel, tutvu tingimustega siin)
2.4 Maksetähtajad kehtivad juhul kui tellimuses ei ole märgitud teisi maksekuupäevi. Juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 31 päeva, eripakkumiste, ainult lennupiletite jms puhul kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.
2.5 Bussireiside puhul määratakse istekohad bussis vastavalt broneerimise järjekorrale.

3. Annulleerimistingimused (välja arvatud eksootikarreisidel, tutvuge tingimustega siin):
3.1 rohkem kui 31 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma 50% tasutud ettemaksust;
3.2 30-22 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma tasutud ettemaksu;
3.3 21-15 päeva enne reisi algust jääb hüvitiseks 50% reisi maksumusest;
3.4 14–8 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitama 75% reisi maksumusest;
3.5 vähem kui 7 päeva enne reisi algust Germalo Reisid raha ei tagasta.
3.6 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata. Reisijale jääb reisi üleandmisvõimalus teisele reisijale, millega võivad kaasneda lisakulud
3.7 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.
 
EBAMEELDIVUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAME VORMISTADA REISITÕRKEKINDLUSTUSE!
Annulleerides mõjuval põhjusel (haigestumine, õnnetusjuhtum vms.) ning reisitõrkekindlustust omades tagastab kindlustusfirma reisijale Germalo Reiside hüvitise.
Palume kõigil, kes tellivad reisikindlustuse, tutvuda Salva reisikindlustuse üldtingimustega.

4. Reisija kohustused ja vastutused
4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavat vajalikku teavet (näiteks lennupilet, reisikava, voucher, infoleht), samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid, reisi edukat läbivimist ega kahjustada  reisikorraldaja mainet.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.
4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.
4.5 ​Sihtkohariigil on õigus muuta sisenemise (k.a vaktsineerimise) nõudeid ette teatamata. Erinevate riiklike regulatsioonide, muudatuste ja otsuste ega ka muudetud COVID-19 nõuetest tingitud reisija lisakulutuste eest reisikorraldaja ei vastuta.
Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu üles ütlemiseks ja reisitasu tagasi saamiseks, hinna alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.

5. Hinnad ja hinnamuutused
5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
5.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hotellitoad tuleb vabastada kell 10:00.
5.3 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
5.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;
5.3.2 transpordihindade muutumisel, kui
need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
5.3.3 valuutakursside muutumine.
Reisitasu suurendamisel võetakse aluseks pakettreisilepingu järgne reisiteenuse maksumus, millele liidetakse kulude suurenemise summa, mida pole eelnevalt pakettreisi tasusse arvestatud.

6. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
6.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.
6.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
6.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa mõistlikkuse piiri. Reisija peab arvestama võimalike ettenägematute ja vältimatute muudatustega, mis ei ole reisikorraldaja kontrolli all ( näiteks liiklusummikud, erakordsed ilmastikuolud, streik etc.)

7. Puuduste kõrvaldamine
7.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.
7.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
7.3 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

8. Kahjude korvamine
8.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.
8.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
8.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
8.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
8.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
8.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal koheselt
9. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
9.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Kui erimeelsust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijavaidluskomisjoni (Endla 10A, Tallinn 10142, telefon: (+372) 6201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee). Komisjoni veebileht on kättesaadav internetiaadressil: https://komisjon.ee/. Piiriüleste vaidluste puhul võib tarbija kasutada internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/odr